论文
当前位置:首页>>首页  科学研究  论文
序号论文名称所有作者期刊、卷、页  
1Interfacial Assembly and Applications of Functional Mesoporous Materials.Duan, Linlin#; Wang, Changyao#; Zhang, Wei; Ma, Bing; Deng, Yonghui; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Chem. Rev., 121(23), 14349-14429  
2A hybrid erbium(III)-bacteriochlorin near-infrared probe for multiplexed biomedical imagingWang, Ting#; Wang, Shangfeng#*; Liu, Zhiyong#; He, Zuyang; Yu, Peng; Zhao, Mengyao; Zhang, Hongxin; Lu, Lingfei; Wang, Zhengxin; Wang, Ziyu; Zhang, Weian*; Fan, Yong; Sun, Caixia; Zhao, Dongyuan; Liu, Weimin; Bunzli, Jean-Claude G; Zhang, Fan*Nat. Mater., 20(11), 1571–1578   
3Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction to C2+ Alcohols at Defect-Site-Rich Cu SurfaceGu, Zhengxiang#; Shen, Hao#; Chen, Zheng#; Yang, Yaoyue; Yang, Chao; Ji, Yali; Wang, Yuhang; Zhu, Chan; Liu, Junlang; Li, Jun; Sham, Tsun-Kong; Xu, Xin*; Zheng, Gengfeng*Joule, 5(2), 429-440  
4X-ray-activated persistent luminescence nanomaterials for NIR-II imagingPei, Peng; Chen, Ying; Sun, Caixia; Fan, Yong*; Yang, Yanmin*; Liu, Xuan; Lu, Lingfei; Zhao, Mengyao; Zhang, Hongxin; Zhao, Dongyuan; Liu, Xiaogang; Zhang, Fan*Nat. Nanotechnol., 16(9), 1011-1018  
5Decoupled amphoteric water electrolysis and its integration with Mn-Zn battery for flexible utilization of renewablesHuang, Jianhang; Xie. Yihua; Yan, Lei; Wang, Bingliang; Kong, Taoyi; Dong, Xiaoli*; Wang, Yonggang*; Xia, YongyaoEnergy Environ. Sci., 14(2), 883-889  
6General Synthesis of Ultrafine Monodispersed Hybrid Nanoparticles from Highly Stable MonomicellesZhao, Zaiwang; Wang, Xiao; Jing, Xinxin; Zhao, Yujuan; Lan, Kun; Zhang, Wei; Duan, Linlin; Guo, Dingyi; Wang, Changyao; Peng, Liang; Zhang, Xingmiao; An, Zesheng; Li, Wei*; Nie, Zhihong; Fan, Chunhai; Zhao, Dongyuan*Adv. Mater., 33(23), 2100820  
7Lithiation-Enabled High-Density Nitrogen Vacancies Electrocatalyze CO2 to C-2 ProductsPeng, Chen; Luo, Gan; Xu, Zikai; Yan, Shuai; Zhang, Junbo; Chen, Menghuan; Qian, Linping; Wei, Wei*; Han, Qing*; Zheng, Gengfeng*Adv. Mater., 33(40), 2103150  
8Designing Copper-Based Catalysts for Efficient Carbon Dioxide ElectroreductionWang, Yuhang; Liu, Junlang; Zheng, Gengfeng*Adv. Mater., 33(46), 2005798  
9Towards High Performance Li-S Batteries via Sulfonate-Rich COF-Modified SeparatorXu, Jie; An, Shuhao; Song, Xianyu; Cao, Yongjie; Wang, Nan; Qiu, Xuan; Zhang, Yu; Chen, Jiawei; Duan, Xianli; Huang, Jianhang; Li, Wei*; Wang, Yonggang*Adv. Mater., 33(49), 2105178  
10Visible-Light Responsive TiO2-Based Materials for Efficient Solar Energy UtilizationZhang, Wei; He, Haili; Li, Haoze; Duan, Linlin; Zu, Lianhai; Zhai, Yunpu; Li, Wei*; Wang, Lianzhou*; Fu, Honggang*; Zhao, DongyuanAdv. Energy Mater., 11(15), 2003303  
11Programmable synthesis of radially gradient-structured mesoporous carbon nanospheres with tunable core-shell architecturesPeng, Liang; Peng, Huarong; Hung, Chin-Te; Guo, Dingyi; Duan, Linlin; Ma, Bing; Liu, Liangliang; Li, Wei*; Zhao, DongyuanChem, 7(4), 1020-1032  
12Methane activation by a borenium complexLiu, Yizhen; Dong, Weishi; Li, Zhen Hua; Wang, Huadong*Chem, 7(7), 1843-1851  
13Transition-Metal Chemistry of the Heavier Alkaline Earth Atoms Ca, Sr, and BaZhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*Acc. Chem. Res., 54(15), 3071-3082  
14Promoting Rechargeable Batteries Operated at Low TemperatureDong, Xiaoli*; Wang, Yong-Gang; Xia, Yongyao*Acc. Chem. Res., 54(20), 3883-3894  
15Probing the enhanced methanol electrooxidation mechanism on platinum-metal oxide catalystZhou, Ya-Wei#; Chen, Ya-Feng#; Jiang, Kun; Liu, Zhen; Mao, Zi-Jie; Zhang, Wei-Yi; Lin, Wen-Feng*; Cai, Wen-Bin*Appl. Catal. B-Environ., 280, 119393  
16Tungsten-doped siliceous mesocellular foams-supported platinum catalyst for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediolCheng, Shijie#; Fan, Yiqiu#; Zhang, Xiaoxin; Zeng, Yang; Xie, Songhai; Pei, Yan; Zeng, Gaofeng; Qiao, Minghua*; Zong, Baoning*Appl. Catal. B-Environ., 297, 120428  
17Robust hollow tubular ZnIn2S4 modified with embedded metal-organic-framework-layers: Extraordinarily high photocatalytic hydrogen evolution activity under simulated and real sunlight irradiationZhang, Quan; Gu, Huajun; Wang, Xiaohao; Li, Lingfeng; Zhang, Juhua; Zhang, Huihui; Li, Ye-Fei; Dai, Wei-Lin*Appl. Catal. B-Environ., 298, 120632   
18Interfacially Super-Assembled Asymmetric and H2O2 Sensitive Multilayer-Sandwich Magnetic Mesoporous Silica Nanomotors for Detecting and Removing Heavy Metal IonsQiu, Beilei; Xie, Lei; Zeng, Jie; Liu, Tianyi; Yan, Miao; Zhou, Shan; Liang, Qirui; Tang, Jinyao; Liang, Kang; Kong, Biao*Adv. Funct. Mater., 31(21), 2010694  
19NIR-II J-Aggregates Labelled Mesoporous Implant for Imaging-Guided Osteosynthesis with Minimal InvasionSun, Caixia; Sun, Xiaofei; Pei, Peng; He, Haisheng; Ming, Jiang; Liu, Xuan; Liu, Minchao; Zhang, Yuntong; Xia, Yan; Zhao, Dongyuan; Li, Xiaomin*; Xie, Yang*; Zhang, Fan*Adv. Funct. Mater., 31(23), 2100656  
20All-Climate Iron-Based Sodium-Ion Full Cell for Energy StorageCao, Yongjie; Cao, Xinle; Dong, Xiaoli; Zhang, Xiang; Xu, Jie; Wang, Nan; Yang, Yang; Wang, Congxiao; Liu, Yao*; Xia, Yongyao*Adv. Funct. Mater., 31(33), 2102856  
21Direct View on the Origin of High Li+ Transfer Impedance in All-Solid-State BatteryYang, Liting; Li, Xiao; Pei, Ke; You, Wenbin; Liu, Xianhu; Xia, Hui; Wang, Yonggang*; Che, Renchao*Adv. Funct. Mater., 31(35), 2103971  
22Revisiting the designing criteria of advanced solid electrolyte interphase on lithium metal anode under practical conditionYuan, Shouyi; Weng, Suting; Wang, Fei; Dong, Xiaoli; Wang, Yonggang; Wang, Zhaoxiang; Shen, Cai*; Bao, Junwei Lucas*; Wang, Xuefeng*; Xia, Yongyao*Nano Energy, 83, 105847  
23Probing the atomic interaction between zinc clusters and defective carbon in promoting the wide temperature applications of lithium-sulfur batteryLiu, Handing#; Chen, Ziliang#; Zhou, Lin#; Man, Han; Zeng, Qingwen; Pei, Ke; Chen, Guanyu; Wang, Qinchao; Song, Yun; Li, Xunlu; Zhou, Yongning; Fang, Fang*; Liu, Jizi; Sun, Dalin; Che, Renchao*Energy Storage Mater., 41, 703-714  
24An all-climate CFx/Li battery with mechanism-guided electrolyteFang, Zhong; Yang, Yang; Zheng, Tianle; Wang, Nan; Wang, Congxiao; Dong, Xiaoli*; Wang, Yonggang; Xia, Yongyao*Energy Storage Mater., 42, 477-483  
253D Seed-Germination-Like MXene with In Situ Growing CNTs/Ni Heterojunction for Enhanced Microwave Absorption via Polarization and MagnetizationLi, Xiao; You, Wenbin; Xu, Chunyang; Wang, Lei; Yang, Liting; Li, Yuesheng; Che, Renchao*Nano-Micro Lett., 13(1), 157  
26Ligand-Mediated Spatially Controllable Superassembly of Asymmetric Hollow Nanotadpoles with Fine-Tunable Cavity as Smart H2O2-Sensitive NanoswimmersYan, Miao; Xie, Lei; Qiu, Beilei; Zhou, Shan; Liu, Tianyi; Zeng, Jie; Liang, Qirui; Tang, Jinyao; Liang, Kang; Zhao, Dongyuan; Kong, Biao*ACS Nano, 15(7), 11451-11460  
27Monomicelle-directed synthesis of deformable and porous carbon membranes for bioelectronicsZhang, Zhenghao; Li, Wei*Matter, 4(8), 2630-2632  
28Selective Construction of Very Large Stacking-Interaction-Induced Molecular 8(18) Metalla-knots and Borromean Ring Using Curved Dipyridyl LigandsZhang, Hai-Ning; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin* J. Am. Chem. Soc., 143(2), 1119-1125  
29Recognition of Surface Oxygen Intermediates on NiFe Oxyhydroxide Oxygen-Evolving Catalysts by Homogeneous Oxidation ReactivityHao, Yaming; Li, Yefei*; Wu, Jianxiang; Meng, Lingshen; Wang, Jinling; Jia, Chenglin; Liu, Tao; Yang, Xuejing*; Liu, Zhi-Pan; Gong, Ming* J. Am. Chem. Soc., 143(3), 1493-1502  
30Steric-Effects-Directed B-H Bond Activation of para-CarboranesCui, Peng-Fei; Liu, Xin-Ran; Guo, Shu-Ting; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin* J. Am. Chem. Soc., 143(13), 5099-5105  
31In Situ Surface Structures of PdAg Catalyst and Their Influence on Acetylene Semihydrogenation Revealed by Machine Learning and ExperimentLi, Xiao-Tian#; Chen, Lin#; Shang, Cheng; Liu, Zhi-Pan* J. Am. Chem. Soc., 143(16), 6281-6292  
32Sequential Superassembly of Nanofiber Arrays to Carbonaceous Ordered Mesoporous Nanowires and Their Heterostructure Membranes for Osmotic Energy ConversionXie, Lei; Zhou, Shan; Liu, Jinrong; Qiu, Beilei; Liu, Tianyi; Liang, Qirui; Zheng, Xiaozhong; Li, Ben; Zeng, Jie; Yan, Miao; He, Yanjun; Zhang, Xin; Zeng, Hui; Ma, Ding; Chen, Pu; Liang, Kang; Jiang, Lei; Wang, Yong*; Zhao, Dongyuan*; Kong, Biao* J. Am. Chem. Soc., 143(18), 6922-6932  
33Graphdiyne/Graphene Heterostructure: A Universal 2D Scaffold Anchoring Monodispersed Transition-Metal Phthalocyanines for Selective and Durable CO2 ElectroreductionGu, Huoliang#; Zhong, Lixiang#; Shi, Guoshuai; Li, Jiaqiang; Yu, Ke; Li, Jiong; Zhang, Shuo; Zhu, Chenyuan; Chen, Shaohua; Yang, Chunlei; Kong, Ya; Chen, Chen; Li, Shuzhou*; Zhang, Jin*; Zhang, Liming* J. Am. Chem. Soc., 143(23), 8679-8688  
34In Situ Active Site for CO Activation in Fe-Catalyzed Fischer-Tropsch Synthesis from Machine LearningLiu, Qian-Yu; Shang, Cheng*; Liu, Zhi-Pan* J. Am. Chem. Soc., 143(29), 11109-11120  
35An "All-in-One" Synthetic Strategy for Linear Metalla[4]CatenanesLu, Ye*; Liu, Dong; Lin, Yue-Jian; Li, Zhen-Hua; Hahn, F Ekkehardt; Jin, Guo-Xin* J. Am. Chem. Soc., 143(31), 12404-12411  
36Covalent Bonding Between Be+ and CO2 in BeOCO+ with a Surprisingly High Antisymmetric OCO Stretching VibrationDong, Xuelin; Ding, Chengxiang; Zhang, Qingnan; Chen, Mohua; Zhao, Lili; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot* J. Am. Chem. Soc., 143(35), 14300-14305  
37Chemically Self-Charging Aqueous Zinc-Organic BatteryYan, Lei; Zhang, Yu; Ni, Zhigang; Zhang, Yong; Xu, Jie; Kong, Taoyi; Huang, Jianhang; Li, Wei; Ma, Jing; Wang, Yonggang* J. Am. Chem. Soc., 143(37), 15369-15377  
38Sulfur-Based Aqueous Batteries: Electrochemistry and StrategiesLiu, Jiahao#; Zhou, Wanhai#; Zhao, Ruizheng; Yang, Zhoudong; Li, Wei; Chao, Dongliang*; Qiao, Shi-Zhang; Zhao, Dongyuan J. Am. Chem. Soc., 143(38), 15475-15489  
39Synthesis and Near-Infrared Photothermal Conversion of Discrete Supramolecular Topologies Featuring Half-Sandwich [Cp*Rh] UnitsGao, Xiang; Cui, Zheng; Shen, Yue-Rong; Liu, Dong; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin* J. Am. Chem. Soc., 143(42), 17833-17842  
40A Homoleptic Beryllium Carbonyl Complex with an End-On and Side-On Bridging Carbonyl LigandWang, Guanjun; Zhou, Yangyu; Jin, Xiaoyang; Jin, Jiaye; Zhou, Mingfei*Angew. Chem. Int. Ed., 60(3), 1651-1655  
41An Imine-Linked Metal-Organic Framework as a Reactive Oxygen Species GeneratorLi, Xiaomin; Wang, Junyi; Xue, Fengfeng; Wu, Yichen; Xu, Hualong; Yi, Tao*; Li, Qiaowei*Angew. Chem. Int. Ed., 60(5), 2534-2540  
42Bright and Stable NIR-II J-Aggregated AIE Dibodipy-Based Fluorescent Probe for Dynamic In Vivo BioimagingZhang, Qisong; Yu, Peng; Fan, Yong*; Sun, Caixia; He, Haisheng; Liu, Xuan; Lu, Lingfei; Zhao, Mengyao; Zhang, Hongxin; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 60(8), 3967-3973  
43Highly Efficient and Selective N-Formylation of Amines with CO2 and H-2 Catalyzed by Porous Organometallic PolymersShen, Yajing; Zheng, Qingshu; Chen, Zhe-Ning; Wen, Daheng; Clark, James H; Xu, Xin*; Tu, Tao*Angew. Chem. Int. Ed., 60(8), 4125-4132  
44Generation and Characterization of the C3O2- Anion with an Unexpected Unsymmetrical StructureWang, Lina; Pan, Sudip; Lu, Bo; Dong, Xuelin; Li, Hongmin; Deng, Guohai; Zeng, Xiaoqing; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*Angew. Chem. Int. Ed., 60(9), 4518-4523  
45NIR-II pH Sensor with a FRET Adjustable Transition Point for In Situ Dynamic Tumor Microenvironment VisualizationZhao, Mengyao; Wang, Jianbo*; Lei, Zuhai; Lu, Lingfei; Wang, Shangfeng; Zhang, Hongxin; Li, Benhao; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 60(10), 5091-5095  
46Independent Luminescent Lifetime and Intensity Tuning of Upconversion Nanoparticles by Gradient Doping for Multiplexed EncodingLiu, Xuan; Chen, Zi-Han; Zhang, Hongxin; Fan, Yong*; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 60(13), 7041-7045  
47Formation and Characterization of BeFe(CO)(4)(-) Anion with Beryllium-Iron BondingWang, Guanjun; Zhao, Jing; Hu, Han-Shi*; Li, Jun; Zhou, Mingfei*Angew. Chem. Int. Ed., 60(17), 9334-9338  
48Towards High-Performance Zinc-Based Hybrid Supercapacitors via Macropores-Based Charge Storage in Organic ElectrolytesQiu, Xuan; Wang, Nan; Wang, Zhuo; Wang, Fei; Wang, Yonggang*Angew. Chem. Int. Ed., 60(17), 9610-9617  
49Observing a Zeolite Nucleus (Subcrystal) with a Uniform Framework Structure and Its Oriented Attachment without Single-Molecule AdditionSheng, Zhizheng; Li, He; Du, Ke; Gao, Lou; Ju, Jing*; Zhang, Yahong*; Tang, YiAngew. Chem. Int. Ed., 60(24), 13444-13451  
50Highly Coordinated Heteronuclear Calcium-Iron Carbonyl Cation Complexes [CaFe(CO)(n)](+) (n=5-12) with d-d BondingJin, Xiaoyang#; Bai, Yuna#; Zhou, Yangyu; Wang, Guanjun; Zhao, Lili; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*Angew. Chem. Int. Ed., 60(25), 13865-13870  
51Stimuli-Responsive Topological Transformation of a Molecular Borromean Ring via Controlled Oxidation of Thioether MoietiesZhang, Hai-Ning; Yu, Wei-Bin; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*Angew. Chem. Int. Ed., 60(28), 15466-15471  
52A Promising NIR-II Fluorescent Sensor for Peptide-Mediated Long-Term Monitoring of Kidney DysfunctionChen, Ying; Pei, Peng; Lei, Zuhai; Zhang, Xin; Yin, Dongrui; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 60(29), 15809-15815  
53Molecular Engineering of NIR-II Fluorophores for Improved Biomedical DetectionLei, Zuhai; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 60(30), 16294-16308  
54Electrocatalytic Methane Oxidation Greatly Promoted by Chlorine IntermediatesWang, Qihao; Li, Tengfei; Yang, Chao; Chen, Menghuan; Guan, Anxiang; Yang, Li; Li, Si; Lv, Ximeng; Wang, Yuhang; Zheng, Gengfeng*Angew. Chem. Int. Ed., 60(32), 17398-17403  
55Molecular Tailoring of an n/p-type Phenothiazine Organic Scaffold for Zinc BatteriesWang, Nan; Guo, Zhaowei; Ni, Zhigang; Xu, Jie; Qiu, Xuan; Ma, Jing; Wei, Peng*; Wang, Yonggang*Angew. Chem. Int. Ed., 60(38), 20826-20832  
56A High-Voltage Zn-Organic Battery Using a Nonflammable Organic ElectrolyteQiu, Xuan; Wang, Nan; Dong, Xiaoli; Xu, Jie; Zhou, Kang; Li, Wei; Wang, Yonggang*Angew. Chem. Int. Ed., 60(38), 21025-21032  
57High-Fidelity NIR-II Multiplexed Lifetime Bioimaging with Bright Double Interfaced Lanthanide NanoparticlesZhu, Xinyan; Liu, Xuan; Zhang, Hongxin*; Zhao, Mengyao; Pei, Peng; Chen, Ying; Yang, Yiwei; Lu, Lingfei; Yu, Peng; Sun, Caixia; Ming, Jiang; Abraham, Istvan M; El-Toni, Ahmed Mohamed; Khan, Aslam; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 60(44), 23545-23551  
58A Desolvation-Free Sodium Dual-Ion Chemistry for High Power Density and Extremely Low TemperatureChen, Jiawei; Peng, Yu; Yin, Yue; Fang, Zhong; Cao, Yongjie; Wang, Yonggang; Dong, Xiaoli*; Xia, Yongyao*Angew. Chem. Int. Ed., 60(44), 23858-23862  
59Advanced Electrolyte Design for High-Energy-Density Li-Metal Batteries under Practical ConditionsYuan, Shouyi; Kong, Taoyi; Zhang, Yiyong; Dong, Peng; Zhang, Yingjie; Dong, Xiaoli; Wang, Yonggang; Xia, Yongyao*Angew. Chem. Int. Ed., 60(49), 25624-25638  
60Electron Localization and Lattice Strain Induced by Surface Lithium Doping Enable Ampere-Level Electrosynthesis of Formate from CO2Yan, Shuai; Peng, Chen; Yang, Chao; Chen, Yangshen; Zhang, Junbo; Guan, Anxiang; Lv, Ximeng; Wang, Haozhen; Wang, Zhiqiang; Sham, Tsun-Kong; Han, Qing*; Zheng, Gengfeng*Angew. Chem. Int. Ed., 60(49), 25741-25745  
61Interfacial Super-Assembly of Ordered Mesoporous Carbon-Silica/AAO Hybrid Membrane with Enhanced Permselectivity for Temperature- and pH-Sensitive Smart Ion TransportZhou, Shan; Xie, Lei; Li, Xiaofeng; Huang, Yanan; Zhang, Liping; Liang, Qirui; Yan, Miao; Zeng, Jie; Qiu, Beilei; Liu, Tianyi; Tang, Jinyao; Wen, Liping; Jiang, Lei; Kong, Biao*Angew. Chem. Int. Ed., 60(50), 26167-26176  
62ROS/RNS and Base Dual Activatable Merocyanine-Based NIR-II Fluorescent Molecular Probe for in vivo BiosensingZhang, Xin; Chen, Ying; He, Haisheng; Wang, Shangfeng; Lei, Zuhai*; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 60(50), 26337-26341  
63Double sulfur vacancies by lithium tuning enhance CO2 electroreduction to n-propanolPeng, Chen; Luo, Gan; Zhang, Junbo; Chen, Menghuan; Wang, Zhiqiang; Sham, Tsun-Kong; Zhang, Lijuan; Li, Yafei*; Zheng, Gengfeng*Nat. Commun., 12(1), 1580  
64Direct electrosynthesis of 52% concentrated CO on silver"s twin boundaryTang, Can; Gong, Peng; Xiao, Taishi; Sun, Zhengzong*Nat. Commun., 12(1), 2139  
65Inorganic-organic competitive coating strategy derived uniform hollow gradient-structured ferroferric oxide-carbon nanospheres for ultra-fast and long-term lithium-ion batteryXia, Yuan; Zhao, Tiancong; Zhu, Xiaohang; Zhao, Yujuan; He, Haili; Hung, Chin-te; Zhang, Xingmiao; Chen, Yan; Tang, Xinlei; Wang, Jinxiu; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Nat. Commun., 12(1), 2973  
66Imparting multi-functionality to covalent organic framework nanoparticles by the dual-ligand assistant encapsulation strategyChen, Liang; Wang, Wenxing; Tian, Jia; Bu, Fanxing; Zhao, Tiancong; Liu, Minchao; Lin, Runfeng; Zhang, Fan; Lee, Myongsoo; Zhao, Dongyuan*; Li, Xiaomin*Nat. Commun., 12(1), 4556  
67Azo Pigments Make Raman Spectral Multiplexing More SensitiveWang, Shangfeng; Zhang, Fan*ACS Central Sci., 7(5), 709-711  
68Noble Metal Nanoparticles Decorated Metal Oxide Semiconducting Nanowire Arrays Interwoven into 3D Mesoporous Superstructures for Low-Temperature Gas SensingRen, Yuan; Xie, Wenhe; Li, Yanyan; Ma, Junhao; Li, Jichun; Liu, Yan; Zou, Yidong; Deng, Yonghui*ACS Central Sci., 7(11), 1885–1897  
69Monodisperse Ultrahigh Nitrogen-Containing Mesoporous Carbon Nanospheres from Melamine-Formaldehyde ResinGuo, Dingyi; Fu, Yubin; Bu, Fanxing; Liang, Haichen; Duan, Linlin; Zhao, Zaiwang; Wang, Changyao; El-Toni, Ahmed Mohamed; Li, Wei; Zhao, Dongyuan*Small Methods, 5(5), 2001137  
70Spiral self-assembly of lamellar micelles into multi-shelled hollow nanospheres with unique chiral architecturePeng, Liang; Peng, Huarong; Liu, Yu; Wang, Xiao; Hung, Chin-Te; Zhao, Zaiwang; Chen, Gang; Li, Wei*; Mai, Liqiang; Zhao, Dongyuan*Sci. Adv., 7(45), eabi7403  
71Interfacial Super-Assembly of T-Mode Janus Porous Heterochannels from Layered Graphene and Aluminum Oxide Array for Smart Oriented Ion TransportationZhang, Liping; Zhou, Shan; Xie, Lei; Wen, Liping; Tang, Jinyao; Liang, Kang; Kong, Xiangyu; Zeng, Jie; Zhang, Runhao; Liu, Jiaqing; Qiu, Beilei; Jiang, Lei; Kong, Biao*Small,   17(13), 2100141  
72Multi-Path Electron Transfer in 1D Double-Shelled Sn@Mo2C/C Tubes with Enhanced Dielectric Loss for Boosting Microwave Absorption PerformanceQian, Xiang; Zhang, Yahui; Wu, Zhengchen; Zhang, Ruixian; Li, Xiaohui; Wang, Min*; Che, Renchao*Small,   17(30), 2100283  
73Understanding of Strain-Induced Electronic Structure Changes in Metal-Based Electrocatalysts: Using Pd@Pt Core-Shell Nanocrystals as an Ideal PlatformXue, Shuyan; Chen, Guanyu; Li, Fan; Zhao, Yunhao; Zeng, Qingwen; Peng, Jiaheng; Shi, Fenglei; Zhang, Wencong; Wang, Yizhe; Wu, Jianbo*; Che, Renchao*Small,   17(30), 2100559  
74Confined Magnetic-Dielectric Balance Boosted Electromagnetic Wave AbsorptionWang, Lei; Huang, Mengqiu; Qian, Xiang; Liu, Lili; You, Wenbin; Zhang, Jie; Wang, Min; Che, Renchao*Small,   17(30), 2100970  
75Single Zinc Atoms Anchored on MOF-Derived N-Doped Carbon Shell Cooperated with Magnetic Core as an Ultrawideband Microwave AbsorberHuang, Mengqiu; Wang, Lei; You, Wenbin; Che, Renchao*Small,   17(30), 2101416  
76Ultrahigh Adsorption Capacity and Kinetics of Vertically Oriented Mesoporous Coatings for Removal of Organic PollutantsLiu, Yupu; Wang, Jinxiu; Teng, Wei; Hung, Chin-Te; Zhai, Yunpu; Shen, Dengke; Li, Wei*Small,   17(32), 2101363  
77Self-Hybrid Transition Metal Oxide Nanosheets Synthesized by a Facile Programmable and Scalable Carbonate-Template MethodXie, Wenhe; Ren, Yuan; Yu, Bingjie; Yang, Xuanyu; Gao, Meiqi; Ma, Junhao; Zou, Yidong; Xu, Pengcheng; Li, Xinxin; Deng, Yonghui*Small,   17(39), 2103176  
78Synthesis of Nonspherical Hollow Architecture with Magnetic Fe Core and Ni Decorated Tadpole-Like Shell as Ultrabroad Bandwidth Microwave AbsorbersLi, Xiaohui; You, Wenbin; Zhang, Ruixuan; Fang, Jiefeng; Zeng, Qingwen; Li, Xiao; Xu, Chunyang; Wang, Min*; Che, Renchao*Small,   17(46), 2103351  
79Synthesis of hollow CoSe2/MoSe2 nanospheres for efficient hydrazineassisted hydrogen evolutionTang, Xinlei#; Zhang, Jun-Ye#; Mei, Bingbao; Zhang, Xingmiao; Liu, Yupu; Wang, Jinxiu*; Li, Wei*Chem. Eng. J., 404, 126529  
80In-situ regrowth constructed magnetic coupling 1D/2D Fe assembly as broadband and high-efficient microwave absorberShi, Xiaofeng; You, Wenbin; Li, Xiao; Wang, Lei; Shao, Zhengzhong; Che, Renchao*Chem. Eng. J., 415, 128951  
81Enhanced dielectric polarization from disorder-engineered Fe3O4@black TiO2-x heterostructure for broadband microwave absorptionShi, Xiaofeng; Liu, Zhengwang; Li, Xiao; You, Wenbin; Shao, Zhengzhong; Che, Renchao*Chem. Eng. J., 419, 130020  
82Interfacial charge redistribution in interconnected network of Ni2P-Co2P boosting electrocatalytic hydrogen evolution in both acidic and alkaline conditionsCao, Qi; Hao, Shuang; Wu, Yunwen; Pei, Ke; You, Wenbin; Che, Renchao*Chem. Eng. J., 424, 130444  
83Self-assembled ZnO-carbon dots anode materials for high performance nickel-zinc alkaline batteriesWei, Ji-Shi#; Zhu, Ze-Yang#; Zhao, Xiao#; Song, Tian-Bing; Huang, Jian-Hang; Zhang, Xiao; Liu, Xi; Chen, Liwei; Niu, Xiao-Qing; Wang, Yong-Gang; Xiong, Huan-Ming*Chem. Eng. J., 425, 130660  
84Spectrometric Study of Electrochemical CO2 Reduction on Pd and Pd-B ElectrodesJiang, Tian-Wen; Zhou, Ya-Wei; Ma, Xian-Yin; Qin, Xianxian; Li, Hong; Ding, Chen; Jiang, Bei*; Jiang, Kun*; Cai, Wen-Bin*ACS Catal., 11(2), 840-848  
85Dynamic and Intermediate-Specific Local Coverage Controls the Syngas Conversion on Rh(111) Surfaces: An Operando Theoretical AnalysisChen, Zheng; Wang, He; Liu, Zhangyun; Xu, Xin*ACS Catal., 11(7), 3830-3841  
86In-N-In Sites Boosting Interfacial Charge Transfer in Carbon-Coated Hollow Tubular In2O3/ZnIn2S4 Heterostructure Derived from In-MOF for Enhanced Photocatalytic Hydrogen EvolutionZhang, Quan; Zhang, Juhua; Wang, Xiaohao; Li, Lingfeng; Li, Ye-Fei; Dai, Wei-Lin*ACS Catal., 11(10), 6276-6289  
87Selective Reduction of CO2 to CO on an Sb-Modified Cu Electrode: Spontaneous Fabrication and Physical InsightLi, Hong; Jiang, Tian-Wen; Qin, Xianxian; Chen, Jie; Ma, Xian-Yin; Jiang, Kun; Zhang, Xia-Guang*; Cai, Wen-Bin*ACS Catal., 11(12), 6846-6856  
88Coverage-Dependent Microkinetics in Heterogeneous Catalysis Powered by the Maximum Rate AnalysisChen, Zheng#; Liu, Zhangyun#; Xu, Xin*ACS Catal., 11(15), 9333-9344  
89NHC-Iridium-Catalyzed Deoxygenative Coupling of Primary Alcohols Producing Alkanes Directly: Synergistic Hydrogenation with Sodium Formate Generated in SituLu, Zeye; Zheng, Qingshu; Yang, Siqi; Qian, Chun; Shen, Yajing; Tu, Tao*ACS Catal., 11(17), 10796-10801  
90Selective Transformation of Vicinal Glycols to α-Hydroxy Acetates in Water via a Dehydrogenation and Oxidization Relay Process by a Self-Supported Single-Site Iridium CatalystLingyun Shen#, Zhe-Ning Chen#, Qingshu Zheng, Jiajie Wu, Xin Xu*, and Tao Tu*ACS Catal., 11(21), 12833–12839  
91MoC nanodots toward efficient electrocatalytic hydrogen evolution: an interlayer-confined strategy with a 2D-zeolite precursorGao, Boxu; Huang, Yanghuan; Wang, Sinong*; Lu, Haiyang; Zheng, Luyao; Fan, Xueliang; Yang, Xue; Zhang, Wenbiao; Wang, Yajun; Zhang, Yahong; Gao, Qingsheng*; Tang, Yi*J. Mater. Chem. A, 9(8), 4724-4733  
92[Fe(bpy)(3)](2+)-based porous organic polymers with boosted photocatalytic activity for recyclable organic transformationsLiu, Hong-Kun; Lei, Yi-Fei; Tian, Peng-Ju; Wang, Hui; Zhao, Xin; Li, Zhan-Ting*; Zhang, Dan-Wei*J. Mater. Chem. A, 9(10), 6361-6367  
93Phase-transfer-assisted confined growth of mesoporous MoS2@graphene van der Waals supraparticles for unprecedented ultrahigh-rate sodium storageHan, Wenqian; Guo, Guannan; Xia, Yan; Ning, Jing; Deng, Yuwei; Li, Wei; Yang, Dong*; Dong, Angang*J. Mater. Chem. A, 9(17), 10714-10721  
94Steric effect induces CO electroreduction to CH4 on Cu-Au alloysGuan, Anxiang; Wang, Qihao; Ji, Yali; Li, Si; Yang, Chao; Qian, Linping; Zhang, Lijuan; Wu, Limin; Zheng, Gengfeng*J. Mater. Chem. A, 9(38), 21779-21784  
95Enhanced Electrochemical Methanation of Carbon Dioxide at the Single-Layer Hexagonal Boron Nitride/Cu Interfacial PerimeterChen, Shaohua#; Zhu, Chenyuan#; Gu, Haoyang; Wang, Li; Qi, Jiajie; Zhong, Lixiang; Zhang, Zhibin; Yang, Chunlei; Shi, Guoshuai; Zhao, Siwen; Li, Shuzhou; Liu, Kaihui*; Zhang, Liming*Nano Lett., 21(10), 4469-4476  
96Streamlined Mesoporous Silica Nanoparticles with Tunable Curvature from Interfacial Dynamic-Migration Strategy for NanomotorsMa, Yuzhu; Lan, Kun; Xu, Borui; Xu, Li; Duan, Linlin; Liu, Mengli; Chen, Liang; Zhao, Tiancong; Zhang, Jun-Ye; Lv, Zirui; Elzatahry, Ahmed A; Li, Xiaomin*; Zhao, Dongyuan*Nano Lett., 21(14), 6071-6079  
97Efficient hydrogenation of levulinic acid catalysed by spherical NHC-Ir assemblies with atmospheric pressure of hydrogenShen, Lingyun; Zheng, Qingshu; Liu, Yaoqi; Wu, Jiajie; Lu, Zeye; Tu, Tao*Green Chem., 23(14), 5037-5042  
98Near-infrared luminescent probes for bioimaging and biosensingZhang, Fan*; Tang, Ben Zhong*Chem. Sci., 12(10), 3377-3378  
99Activatable fluorescence sensors for in vivo bio-detection in the second near-infrared windowZhao, Mengyao#; Li, Benhao#; Zhang, Hongxin*; Zhang, Fan*Chem. Sci., 12(10), 3448-3459  
100The dome of gold nanolized for catalysisPeng, Yao; Shang, Cheng*; Liu, Zhi-Pan*Chem. Sci., 12(15), 5664-5671  
101NIR-II cell endocytosis-activated fluorescent probes for in vivo high-contrast bioimaging diagnosticsHe, Yue#; Wang, Shangfeng#*; Yu, Peng#; Yan, Kui; Ming, Jiang; Yao, Chenzhi; He, Zuyang; El-Toni, Ahmed Mohamed; Khan, Aslam; Zhu, Xinyan; Sun, Caixia; Lei, Zuhai; Zhang, Fan*Chem. Sci., 12(31), 10474-10482  
102Recent Advances in Heterosilica-Based Micro/Nanomotors: Designs, Biomedical Applications, and Future PerspectivesYan, Miao; Xie, Lei; Tang, Jinyao; Liang, Kang; Mei, Yongfeng; Kong, Biao*Chem. Mater., 33(9), 3022-3046  
103The synergy of modulated surface polarity and oxygen vacancy for CO2 to methanol over Zn(delta-)-Ti(delta+)OvacancyZhou, Junfu; Ye, Lin*; Huang, Daofeng; Wang, Meiyin; Ren, Yuanhang; Yue, Bin*; He, Heyong*J. Energy Chem., 56, 449-454  
104A review of pulse electrolysis for efficient energy conversion and chemical productionLiu, Tao; Wang, Jinling; Yang, Xuejing*; Gong, Ming*J. Energy Chem., 59, 68-82  
105Charge modulation of CNTs-based conductive network for oxygen reduction reaction and microwave absorptionZhang, Chang; Chen, Guanyu; Zhang, Ruixuan; Wu, Zhengchen; Xu, Chunyang; Man, Han; Che, Renchao*Carbon, 178, 310-319  
106Hydrogen-bond-assisted transition-metal-free catalytic transformation of amides to estersHuang, Changyu#; Li, Jinpeng#; Wang, Jiaquan; Zheng, Qingshu; Li, Zhenhua; Tu, Tao*Sci. China Chem., 64(1), 66-71  
107Highly efficient NHC-iridium-catalyzed beta-methylation of alcohols with methanol at low catalyst loadingsLu, Zeye; Zheng, Qingshu; Zeng, Guangkuo; Kuang, Yunyan; Clark, James H; Tu, Tao*Sci. China Chem., 64(8), 1361-1366  
108General and Efficient Synthesis of Two-Dimensional Monolayer Mesoporous Materials with Diverse Framework CompositionsYang, Xuanyu; Li, Yanyan; Ma, Junhao; Zou, Yidong; Zhou, Xinran; Cheng, Xiaowei; Alharthi, Fahad A; Alghamdi, Abdulaziz A; Deng, Yonghui*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(1), 1222-1233  
109Effect of Organic Electrolyte on the Performance of Solid Electrolyte for Solid-Liquid Hybrid Lithium BatteriesTang, Jiantao; Wang, Leidanyang; You, Longzhen; Chen, Xiang; Huang, Tao; Zhou, Lan; Geng, Zhen*; Yu, Aishui*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(2), 2685-2693  
110Revealing the Role of W-Doping in Enhancing the Electrochemical Performance of the LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 Cathode at 4.5 VChu, Binbin; You, Longzhen; Li, Guangxin; Huang, Tao; Yu, Aishui*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(6), 7308-7316  
111Mechanism-of-Action Elucidation of Reversible Li-CO2 Batteries Using the Water-in-Salt ElectrolyteFeng, Ningning; Wang, Bingliang; Yu, Zhuo; Gu, Yuming; Xu, Lili; Ma, Jing; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(6), 7396-7404  
112Interfacial Super-Assembly of Ordered Mesoporous Silica-Alumina Heterostructure Membranes with pH-Sensitive Properties for Osmotic Energy HarvestingZhou, Shan; Xie, Lei; Zhang, Liping; Wen, Liping; Tang, Jinyao; Zeng, Jie; Liu, Tianyi; Peng, Dening; Yan, Miao; Qiu, Beilei; Liang, Qirui; Liang, Kang; Jiang, Lei; Kong, Biao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(7), 8782-8793  
113Ultrathin Li-Si-O Coating Layer to Stabilize the Surface Structure and Prolong the Cycling Life of Single-Crystal LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 Cathode Materials at 4.5 VLi, Guangxin; You, Longzhen; Wen, Ya; Zhang, Congcong; Huang, Ben; Chu, BinBin; Wu, Jian-Hua; Huang, Tao*; Yu, Aishui*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(9), 10952-10963  
1141D Electromagnetic-Gradient Hierarchical Carbon Microtube via Coaxial Electrospinning Design for Enhanced Microwave AbsorptionJin, Chen; Wu, Zhengchen; Zhang, Ruixuan; Qian, Xiang; Xu, Hualong; Che, Renchao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(13), 15939-15949  
115Insights into Growth-Oriented Interfacial Modulation within Semiconductor MultilayersWu, Yuyang; Zhang, Yi; Zhao, Yunhao; Cai, Chenyuan; Zhang, Yahui; Zhang, Yu; Liang, Chongyun; Xu, Yingqiang; Niu, Zhichuan; Shi, Yi; Che, Renchao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(23), 27262-27269  
116High-Performance Joule Heating and Electromagnetic Shielding Properties of Anisotropic Carbon ScaffoldsZhao, Biao; Bai, Pengwei; Wang, Shuai; Ji, Hanyu; Fan, Bingbing; Zhang, Rui; Che, Renchao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(24), 29101-29112  
117C/MnO@void@C with Triple Balances for Superior Microwave Absorption PerformanceXu, Pingdi; Zhang, Ruixuan; Qian, Xiang; Li, Xiao; eng, Qingwen; You, Wenbin; Zhang, Chang; Zhang, Jie; Che, Renchao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(27), 32037-32045  
118Interface Assembly to Magnetic Mesoporous Organosilica Microspheres with Tunable Surface Roughness as Advanced Catalyst Carriers and AdsorbentsYu, Lei; Pan, Panpan; Yu, Bingjie; Yang, Xuanyu; Yue, Qin*; Alghamdi, Abdulaziz A.; Ren, Yuan; Deng, Yonghui*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(30), 36138-36146  
119Reversing the Polarity of MoS2 with PTFELiu, Hanqi; Ba, Kun; Gou, Saifei; Kong, Yawei; Ye, Tong; Ma, Jiong; Bao, Wenzhong; Zhou, Peng; Zhang, David Wei; Sun, Zhengzong*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(38), 46117-46124  
120Size-Controlled Au Nanoparticles Incorporating Mesoporous ZnO for Sensitive Ethanol Sensing.Lei, Mengli; Gao, Meiqi; Yang, Xuanyu; Zou, Yidong*; Alghamdi, Abdulaziz; Ren, Yuan; Deng, Yonghui*ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(44), 51933–51944  
121H3BO3 washed LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 with enhanced electrochemical performance and storage characteristicsYou, Longzhen; Chu, Binbin; Li, Guangxin; Huang, Tao; Yu, Aishui*J. Power Sources, 482, 228940  
122A carboxymethyl vegetable gum as a robust water soluble binder for silicon anodes in lithium-ion batteriesWang, Zechen; Huang, Tao*; Yu, Aishui*J. Power Sources, 489, 229530  
123Detection of lithium plating in lithium-ion batteries by distribution of relaxation timesChen, Xiang; Li, Liangyu; Liu, Mengmeng; Huang, Tao*; Yu, Aishui*J. Power Sources, 496, 229867  
124Lithium dendrites suppressed by low temperature in-situ anti-perovskite coated garnet solid-state electrolyteLai, Zhengzhe; Feng, Wuliang; Dong, Xiaoli; Zhou, Xing; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao*J. Power Sources, 500, 229982  
125Reversible dual anionic-redox chemistry in NaCrSSe with fast charging capabilityShi, Ding-Ren#; Shadike, Zulipiya#; Wang, Tian#; Yang, Si-Yu; Xia, He-Yi; Wang, Yu-Ke; Yue, Ji-Li; Hu, Enyuan; Bak, Seong-Min; Yue, Xin-Yang; Zhou, Yong-Ning; Ma, Lu; Ghose, Sanjit; Wu, Tianpin; Zhang, Qing-Hua; Xing, Zhe; Zhang, Yan-Ning; Zheng, Lei*; Gu, Lin*; Yang, Xiao-Qing*; Fu, Zheng-Wen*J. Power Sources, 502, 230022  
126A new carbon-incorporated lithium phosphate solid electrolyteXia, He-Yi#; Wang, Xin-Xin#; Ren, Guo-Xi; Wang, Wei-Wen; Zhou, Yong-Ning; Shadike, Zulipiya*; Hu, Enyuan; Yang, Xiao-Qing; Zheng, Jie-Yun; Liu, Xiao-Song*; Fu, Zheng-Wen*J. Power Sources, 514, 230603  
127Enhancing the air stability of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode through WO3/ Li2WO4 surface modificationChu, Binbin; Li, Guangxin; You, Longzhen; Huang, Tao; Liu, Mengmeng*; Yu, Aishui*J. Power Sources, 514, 230605  
128Comparative performance of LiFePO4 and LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode materials for lithium batteries with solid-liquid hybrid electrolytesJiantao Tang, Leidanyang Wang, Changhao Tian, Tao Huang, Lecai Zeng,* Aishui Yu*, J. Power Sources, 515, 230639  
129Metallo-aerogels derived from chitosan with encapsulated metal nanoparticles as robust, efficient and selective nanocatalysts towards reduction of nitroarenesShen, Yajing; Zheng, Qingshu; Liu, Jianhong; Tu, Tao*Nano Res., 14(1), 59-65  
130Functional mesoporous materialsZhao, DongyuanNano Res., 14(9), 2888-2890  
131Dual-atomic Cu sites for electrocatalytic CO reduction to C2+ productsSi Li, Anxiang Guan, Chao Yang, Chen Peng, Ximeng Lv, Yali Ji, Yueli Quan, Qihao Wang, Lijuan Zhang*, Gengfeng Zheng*ACS Mater. Lett., 3, 1729-1737  
132Pre-Lithiating SiO Anodes for Lithium-Ion Batteries by a Simple, Effective, and Controllable Strategy Using Stabilized Lithium Metal PowderHuang, Ben; Huang, Tao; Wan, Lingyu*; Yu, Aishui*ACS Sustain. Chem. Eng., 9(2), 648-657  
133Comparative Studies of Polycrystal and Single-Crystal LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 in Terms of Physical and Electrochemical PerformanceLi, Guangxin; Wen, Ya; Chu, BinBin; You, Longzhen; Xue, Lingfeng; Chen, Xiang; Huang, Tao*; Yu, Aishui*ACS Sustain. Chem. Eng., 9(35), 11748-11757  
134A New Germanium-Based Anode Material with High Stability for Lithium-Ion BatteriesCao, Xinle; Cao, Yongjie; Peng, Haoyang; Cao, Yuanjie; Zhu, Haifeng; Wang, Nan; Dong, Xiaoli; Wang, Congxiao; Liu, Yao*; Wu, Jinsong*; Xia, Yongyao*ACS Sustain. Chem. Eng., 9(35), 11883-11890  
135Atomic-Level Copper Sites for Selective CO2 Electroreduction to HydrocarbonGuan, Anxiang; Yang, Chao; Wang, Qihao; Qian, Linping*; Cao, Jinyuan; Zhang, Lijuan; Wu, Limin; Zheng, Gengfeng*ACS Sustain. Chem. Eng., 9(40), 13536-13544  
136Electrochemical nitrogen fixation via bimetallic Sn-Ti sites on defective titanium oxide catalystsCao, Na#; Wei, Zengxi#; Xu, Jie; Luo, Jun; Guan, Anxiang; Al-Enizi, Abdullah M; Ma, Jianmin; Zheng, Gengfeng*J. Colloid Interface Sci., 588, 242-247  
137Hierarchical fabrication of hollow Co2P nanocages coated with ZnIn2S4 thin layer: Highly efficient noble-metal-free photocatalyst for hydrogen evolutionZhang, Quan; Wang, Xiaohao; Zhang, Juhua; Li, Lingfeng; Gu, Huajun; Dai, Wei-Lin*J. Colloid Interface Sci., 590, 632-640  
138Self-assembled mesostructured Co0.5Fe2.5O4 nanoparticle superstructures for highly efficient oxygen evolutionLiu, Zihan; Li, Mingzhong; Xia, Yan; Chen, Chen; Ning, Jing; Xi, Xiangyun; Long, Ying; Li, Zhicheng; Yang, Dong*; Dong, Angang*J. Colloid Interface Sci., 593, 125-132  
139Promoting electrocatalytic carbon monoxide reduction to ethylene on copper-polypyrrole interfaceJi, Yali; Yang, Chao; Qian, Linping; Zhang, Lijuan; Zheng, Gengfeng*J. Colloid Interface Sci., 600, 847-853  
140Efficient carboxylation of styrene and carbon dioxide by single-atomic copper electrocatalystQuan, Yueli; Yu, Ruohan; Zhu, Jiexin; Guan, Anxiang; Lv, Ximeng; Yang, Chao; Li, Si; Wu, Jinsong; Zheng, Gengfeng*J. Colloid Interface Sci., 601, 378-384  
141Single-parameter-tuned synthesis for shape-controlled gold nanocrystals stimulated by iron carbonylSun, Hui; Xu, Wenhao; Chen, Jie; Zhang, Hui; Yu, Junlai; Zong, Chen; Yang, Jinyu; Zhong, Zihan; Tang, Yun*J. Colloid Interface Sci., 601, 773-781  
142Facile construction of highly efficient MOF-based Pd@UiO-66-NH2@ZnIn2S4 flower-like nanocomposites for visible-light-driven photocatalytic hydrogen productionCao, Mengting; Yang, Fengli; Zhang, Quan; Zhang, Juhua; Zhang, Lu; Li, Lingfeng; Wang, Xiaohao; Dai, Wei-Lin*J. Mater. Sci. Technol., 76, 189-199  
143Boosting electrocatalytic oxidation of formic acid on SnO2-decorated Pd nanosheetsZhou, Ya-Wei; Chen, Ya-Feng; Qin, Xianxian; Jiang, Kun*; Lin, Wen-Feng; Cai, Wen-Bin*J. Catal., 399, 8-14  
144Compressible and flexible PPy@MoS2/C microwave absorption foam with strong dielectric polarization from 2D semiconductor intermediate sandwich structureYang, Ziqi; Guo, Huiqiao; You, Wenbin*; Wu, Zhengchen; Yang, Liting; Wang, Min*; Che, Renchao*Nanoscale, 13(9), 5115-5124  
145Hollow carbon nanospheres dotted with Gd-Fe nanoparticles for magnetic resonance and photoacoustic imagingZhang, Hui; Wu, Tianze; Chen, Yi; Zhang, Qianqian; Chen, Zhenxia; Ling, Yun*; Jia, Yu; Yang, Yongtai; Liu, Xiaofeng; Zhou, Yaming*Nanoscale, 13(24), 10943-10952  
146One-pot synthesis of few-layered molybdenum disulfide anchored on N, S-codoped carbon for enhanced hydrogen generationZheng, L; Zhang, W; Gao, B; Lu, H; Fan, X; Zhang, Y; Wang, Y; Wang, S*; Gao, Q*; Tang, Y*Mater. Today Energy, 19, 100600  
147Aqueous rechargeable zinc batteries: Challenges and opportunitiesHuang, Jianhang; Qiu, Xuan; Wang, Nan; Wang, Yonggang*Curr. Opin. Electroche., 30, 100801  
148Electrospinning Superassembled Mesoporous AlEgen-Organosilica Frameworks Featuring Diversified Forms and Superstability for Wearable and Washable Solid-State Fluorescence Smart SensorsGao, Meng; Xu, Guanchen; Zhang, Runhao; Liu, Zhanjie; Xia, Hongming; Shao, Bing; Xue, Changhu; Li, Jichao; Miao, Shihai; Fu, Wenlong; Zhang, Xingshuang; Zhou, Junjie; Jiang, Xiaoping; Liang, Kang; Kong, Biao*Anal. Chem., 93(4), 2367-2376  
149Two-Photon Excitation-Based Imaging Postprocessing Algorithm Model for Background-Free BioimagingWang, Xiu; Yuan, Wei*; Xu, Ming; Li, Fuyou*Anal. Chem., 93(4), 2551-2559  
150Interfacial Super-Assembly of Nanofluidic Heterochannels from Layered Graphene and Alumina Oxide Arrays for Label-Free Histamine-Specific DetectionZhou, Shan#; Zhang, Liping#; Xie, Lei; Zeng, Jie; Qiu, Beilei; Yan, Miao; Liang, Qirui; Liu, Tianyi; Liang, Kang; Chen, Pu; Kong, Biao*Anal. Chem., 93(5), 2982-2987  
151Dopamine-modified carboxymethyl cellulose as an improved aqueous binder for silicon anodes in lithium-ion batteriesWang, Zechen; Huang, Tao; Liu, Zhaolin; Yu, Aishui*Electrochim. Acta, 389, 138806  
152Large scale synthesis of red emissive carbon dots powder by solid state reaction for fingerprint identificationNiu, Xiaoqing; Song, Tianbing; Xiong, Huanming*Chin. Chem. Lett., 32(6), 1953-1956  
153A facile construction of heterostructured ZnO/Co3O4 mesoporous spheres and superior acetone sensing performanceLei, Mengli; Zhou, Xinran; Zou, Yidong*; Ma, Junhao; Alharthi, Fahad A; Alghamdi, Abdulaziz; Yang, Xuanyu; Deng, Yonghui*Chin. Chem. Lett., 32(6), 1998-2004  
154Sulfonic acid-functionalized core-shell Fe3O4@carbon microspheres as magnetically recyclable solid acid catalystsYuan, Chenyi#; Wang, Xiqing#; Yang, Xuanyu; Alghamdi, Abdulaziz A; Alharthi, Fahad A; Cheng, Xiaowei*; Deng, Yonghui*Chin. Chem. Lett., 32(6), 2079-2085  
155Precise regulating synergistic effect in metal-organic framework for stepwise-controlled adsorptionZhu, Jiaxing#; Yu, Yi#; Fan, Hongchuan; Cai, Huaqiang*; Chen, Zhenxia; Weng, Linhong; Ling, Yun*; Zhou, YamingInorg. Chem. Front., 8(7), 1666–1674  
156Stepwise B-H bond activation of a meta-carboraneLiu, Xin-Ran; Cui, Peng-Fei; Guo, Shu-Ting; Yuan, Run-Ze; Jin, Guo-Xin*Inorg. Chem. Front., 8(19), 4349-4355  
157Bioisosteric replacements of the indole moiety for the development of a potent and selective PI3K delta inhibitor: Design, synthesis and biological evaluationYang, Chengbin#; Xu, Chenyue#; Li, Zhipeng; Chen, Yi; Wu, Tianze; Hong, Hui; Lu, Mingzhu; Jia, Yu; Yang, Yongtai; Liu, Xiaofeng; Deng, Mingli; Chen, Zhenxia; Li, Qingquan*; Ling, Yun*; Zhou, Yaming*Eur. J. Med. Chem., 223, 113661  
158Synthesis and short DNA in situ loading and delivery of 4 nm-aperture flexible organic frameworksWang, Ze-Kun; Lin, Jia-Le; Zhang, Yun-Chang*; Yang, Chen-Wu; Zhao, Ya-Kun; Leng, Zheng-Wei*; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei; Zhu, Jiang; Li, Zhan-Ting*Mater. Chem. Front., 5(2), 869-875  
159Exploring the Limits of the XYG3-Type Doubly Hybrid Approximations for the Main-Group Chemistry: The xDH@B3LYP ModelZhang, Igor Ying*; Xu, Xin*J. Phys. Chem. Lett., 12(10), 2638-2644  
160Zirconia-Supported ZnO Single Layer for Syngas Conversion Revealed from Machine-Learning Atomic SimulationChen, Siyue; Ma, Sicong; Liu, Zhi-Pan*J. Phys. Chem. Lett., 12(13), 3328-3334  
161Transition metal-mediated B(4)-H hydroxylation/halogenation of o-carboranes bearing a 2-pyridylsulfenyl ligandGuo, Shu-Ting; Cui, Peng-Fei; Yuan, Run-Ze; Jin, Guo-Xin*Chem. Commun., 57(19), 2412-2415  
162Anionic redox reaction triggered by trivalent Al3+ in P3-Na0.65Mn0.5Al0.5O2Shi, Ding-Ren; Wang, Tian; Shadike, Zulipiya; Ma, Lu; Yang, Xiao-Qing; Chu, Shu-Fen; Zhao, Zhi-Wei; Peng, Zhang-Quan; Fu, Zheng-Wen*Chem. Commun., 57(23), 2867-2870  
163The simplest alkynyl thiocyanate HCCSCN and its isomersLu, Bo; Wu, Zhuang; Wang, Lina; Zhu, Bifeng; Rauhut, Guntram; Zeng, Xiaoqing*Chem. Commun., 57(27), 3343-3346  
164Exfoliation of large-flake, few-layer MoS2 nanosheets mediated by carbon nanotubes daggerHan, Wenqian; Xia, Yan; Yang, Dong*; Dong, Angang*Chem. Commun., 57(36), 4400-4403  
165Quantized doping of CdS quantum dots with twelve gold atomsYu, Junlai; Zhang, Hui; Xu, Wenhao; Liu, Guangnan; Tang, Yun*; Zhao, DongyuanChem. Commun., 57(52), 6448-6451  
166Same knot, longer rope: altering ligand geometry provides control over nuclearity in self-assembled trefoil knotsWang, Qi-Li-Sha; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*Chem. Commun., 57(76), 9772-9775  
167Graphite prelithiation by solid electrochemical corrosion of lithium metal with a superficial mosaic structureYang, Si-Yu; Yue, Xin-Yang; Dai, Wang-Qi; Wang, Dong-Lei; Xia, He-Yi; Qiao, Yan; Fu, Zheng-Wen*Chem. Commun., 57(80), 10371-10374  
168Matrix-isolated trifluoromethylthiyl radical: sulfur atom transfer, isomerization and oxidation reactionsZhu, Bifeng; Wu, Zhuang; Wang, Lina; Lu, Bo; Trabelsi, Tarek; Francisco, Joseph S*; Zeng, Xiaoqing*Chem. Commun., 57(91), 12143-12146  
169Phase junction-confined single-atom TiO2-Pt-1-CeO2 for multiplying catalytic oxidation efficiencySun, Chao#; Wei, Guangfeng#; Liu, Huimin; Huang, Zhen; Qin, Feng; Wang, Haitao; Zhao, Jing; Liu, Zhipan; Zhang, Linjuan; Yu, Haisheng; Ge, Binghui*; Shen, Wei*; Xu, Hualong*Catal. Sci. Technol., 11(13), 4650-4657  
170Enhancing BTX selectivity of the syngas to aromatics reaction through silylation of CTAB pretreated ZSM-5Fang, Yue; Huang, Zhen*; Wang, Sheng; Sheng, Haibing; Hua, Weiming; Yue, Yinghong; Shen, Wei; Xu, Hualong*Catal. Sci. Technol., 11(14), 4944-4952  
171Heterogeneous Electrocatalysts for CO2 ReductionYang, Chao; Wang, Yuhang; Qian, Linping; Al-Enizi, Abdullah M; Zhang, Lijuan; Zheng, Gengfeng*ACS Appl. Energy Mater., 4(2), 1034-1044  
172Boosting the Conductivity of the NiOx Layer through Cerium Doping for Efficient Planar Inverted Perovskite Solar CellsZhao, Ke; Zhao, Yang; Tan, Yulin; Hu, Ke; Wang, Zhong-Sheng*ACS Appl. Energy Mater., 4(9), 9038-9045  
173Second-Order Analytic Derivatives for XYG3 Type of Doubly Hybrid Density Functionals: Theory, Implementation, and Application to Harmonic and Anharmonic Vibrational Frequency CalculationsGu, Yonghao; Zhu, Zhenyu; Xu, Xin*J. Chem. Theory Comput., 17(8), 4860-4871  
174Nickel-Catalyzed Amination of Aryl Chlorides with AmidesLi, Jinpeng; Huang, Changyu; Wen, Daheng; Zheng, Qingshu; Tu, Bo*; Tu, Tao*Org. Lett., 23(3), 687-691  
175Rare-Earth-Catalyzed Transsulfinamidation of Sulfinamides with AminesWen, Daheng; Zheng, Qingshu; Wang, Chaoyu; Tu, Tao*Org. Lett., 23(9), 3718-3723  
176Adaptive Self-Assembly and Induced-Fit Interconversions between Molecular Borromean Rings, Russian Dolls and Ring-in-Ring Complexes(dagger)Lu, Ye*; Liu, Dong; Cui, Zheng; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*Chin. J. Chem., 39(2), 360-366  
177Frustrated Lewis Pair Catalysis: It Takes Two to Make a Thing Go RightTan, Xinyue; Wang, Huadong*Chin. J. Chem., 39(5), 1344-1351  
178Rational Design and Synthesis of Interlocked [2]Catenanes Featuring Half-Sandwich Cp*Rh/Ir Units and Pyrene-Based LigandsShen, Yue-Rong; Gao, Xiang; Cui, Zheng; Jin, Guo-Xin*Chin. J. Chem., 39(12), 3303-3308  
179Super-Resolution Imaging With Lanthanide Luminescent Nanocrystals: Progress and ProspectZhang, Hongxin*; Zhao, Mengyao; Abraham, Istvan M; Zhang, Fan*Front. Bioeng. Biotechnol., 9, 692075  
180Controllable Multicomponent Co-Assembly Approach to Ordered Mesoporous Zirconia Supported with Well-Dispersed Tungsten Oxide Clusters as High-Performance CatalystsLi, Jichun; Yang, Xuanyu; Ma, Junhao; Yuan, Chenyi; Ren, Yuan; Cheng, Xiaowei*; Deng, Yonghui*ChemCatChem, 13(12), 2863-2872  
181Reaction prediction via atomistic simulation: from quantum mechanics to machine learningKang, Pei-Lin; Liu, Zhi-Pan*Iscience, 24, 1020131  
182Cobaltous oxide supported on MFI zeolite as an efficient ethane dehydrogenation catalystGuo, Hongyao; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiMicroporous Mesoporous Mater., 312, 110791   
183TEA-assistant synthesis of MOF-74 nanorods for drug delivery and in-vitro magnetic resonance imagingHu, Jiaqi; Chen, Yi; Zhang, Hui; Chen, Zhenxia*; Ling, Yun; Yang, Yongtai; Liu, Xiaofeng; Jia, Yu; Zhou, YamingMicroporous Mesoporous Mater., 315, 110900  
184Post-synthetic anchoring Fe(III) into a fcu-type Zr-MOF for the catalyzed hydrolysis of 5-hydroxylmethoxyfurfuralZhang, Mengmeng#; Lou, Jiaying#; Xu, Rui; Li, Peng; Sha, Yunfei; Zhang, Hui; Jia, Yu; Chen, Zhenxia; Wu, Da*; Ling, Yun*; Zhou, YamingMicroporous Mesoporous Mater., 328, 111449  
185Enhanced visualizing charge distribution of 2D/2D MXene/MoS2 heterostructure for excellent microwave absorption performanceLi, Xiao; Wen, Caiyue; Yang, Liting; Zhang, Ruixuan; Li, Yuesheng; Che, Renchao*J. Alloy. Compd., 869, 159365  
186Construction of organometallic trefoil knots and one-dimensional chains featuring half-sandwich Cp*Rh corner units and an abnormal zwitterion ligandGao, Xiang; Cui, Zheng; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*Org. Chem. Front., 8(2), 231-238  
187Development of anti-breast cancer PI3K inhibitors based on 7-azaindole derivatives through scaffold hopping: Design, synthesis and in vitro biological evaluationYang, Chengbin; Lu, Mingzhu; Chen, Yi; Xiang, Ruiqing; Qiu, Tianze; Jia, Yu; Yang, Yongtai; Liu, Xiaofeng; Deng, Mingli; Ling, Yun; Zhou,  Yaming*Bioorg. Chem., 117, 105405  
188Generation and Identification of the Linear OCBNO and OBNCO Molecules with 24 Valence ElectronsDeng, Guohai#; Pan, Sudip#; Jin, Jiaye; Wang, Guanjun; Zhao, Lili; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*Chem.- Eur. J., 27(1), 412-418  
189CO-Induced Dinitrogen Fixation and Cleavage Mediated by BoronDeng, Guohai#; Pan, Sudip#; Dong, Xuelin; Wang, Guanjun; Zhao, Lili; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*Chem.- Eur. J., 27(6), 2131-2137  
190Coordination-Driven Selective Formation of D-2 Symmetric Octanuclear Organometallic CagesZhang, Long*; Lin, Yue-Jian; Li, Zhen-Hua; Fraser Stoddart, J*; Jin, Guo-Xin*Chem.- Eur. J., 27(37), 9524-9528  
191Snapshots of Postsynthetic Modification in a Layered Metal-Organic Framework: Isometric Linker Exchange and Adaptive Linker InstallationLin, Weimin; Ning, Erlong; Yang, Lingyi; Rao, Yin; Peng, Shuyin; Li, Qiaowei*Inorg. Chem., 60(16), 11756-11763  
192Co3O4 Nanoparticle-Decorated SiO2 Nanotube Catalysts for Propane OxidationZha, Kaiwen; Liu, Huimin; Xue, Linshuang; Huang, Zhen*; Xu, Hualong; Shen, Wei*ACS Appl. Nano Mater., 4(9), 8937-8949  
193One-Pot Exfoliation and Functionalization of Zeolite Nanosheets for Protection of Paper-Based RelicsChunna Zhang, Yanyan Huang, Haibo Zhao, Hongbin Zhang*, Zhaoqi Ye, Peng Liu, Yahong Zhang, and Yi Tang*ACS Appl. Nano Mater., 4(10), 10645-10656  
194Selective Construction of Trefoil knots and a Molecular Borromean Ring Induced by Steric Hindrance of Thioether LigandsZhang, Hai-Ning; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*Chem.- Asian J., 16(14), 1918-1924  
195Nitrogen-Doped Carbon-Coating Disproportionated SiO Materials as Long Cycling Stable Anode for Lithium Ion BatteriesHuang, Ben; Chu, Binbin; Huang, Tao*; Yu, Aishui*Molecules, 26(6), 1536  
196Regioselective B(3)-H bond activation based on an o-carboranyl dithiocarboxylate ligand and its derivativesYuan, Run-Ze; Cui, Peng-Fei; Guo, Shu-Ting; Jin, Guo-Xin*Dalton Trans., 50(3), 1060-1068  
197Multimetal lanthanide phosphonocarboxylate frameworks: structures, colour tuning and near-infrared emissionJing, Huiru; Dan, Wenyan; Zhu, Jiaxing; Ling, Yun; Jia, Yu; Yang, Yongtai; Liu, Xiaofeng; Chen, Zhenxia*; Zhou, Yaming*Dalton Trans., 50(21), 7380-7387  
198Olive-Shaped Organic Cages: Synthesis and Remarkable Promotion of Hydrazone Condensation through Encapsulation in WaterXu, Yan-Yan; Liu, Hong-Kun; Wang, Ze-Kun; Song, Bo; Zhang, Dan-Wei*; Wang, Hui; Li, Zhiming*; Li, Xiaopeng; Li, Zhan-Ting*J. Org. Chem., 86(5), 3943-3951  
199Nanosheet-Like Ho2O3 and Sr-Ho2O3 Catalysts for Oxidative Coupling of MethaneFan, Yuqiao; Miao, Changxi*; Yue, Yinghong; Hua, Weiming*; Gao, ZiCatalysts, 11(3), 388  
200Catalytic Combustion of Toluene over Highly Dispersed Cu-CeOx Derived from Cu-Ce-MOF by EDTA Grafting MethodSun, Wenjie; Huang, Yijia; Li, Xiaomin; Huang, Zhen; Xu, Hualong; Shen, Wei*Catalysts, 11(4), 519  
201Alternative Aqueous Phase Synthesis of a PtRu/C Electrocatalyst for Direct Methanol Fuel CellsWang, Qijun; Zhou, Ya-Wei; Jin, Zhao*; Chen, Chunguang; Li, Hong*; Cai, Wen-Bin*Catalysts, 11(8), 925  
202A Good Prediction of the Overall Reaction Rate May Not Mean a Correct Description of the Reaction Kinetics: A Case Study for CO Oxidation on RuO2(110) SurfacesWang, He; Shen, Tonghao; Xu, Xin*J. Phys. Chem. C, 125(17SI), 9169-9177  
203Effect of Adsorbed Water Molecules on the Surface Acidity of Niobium and Tantalum Oxides Studied by MAS NMRChen, Xin; Huang, Daofeng; He, Lulu; Li, Zhang; Ren, Yuanhang; Chen, Xueying; Bin, Yue*; He, Heyong*J. Phys. Chem. C, 125(17SI), 9330-9341  
204Au Nanoparticles Embedded in Carbon Self-Doping g-C3N4: Facile Photodeposition Method for Superior Photocatalytic H-2 EvolutionLi, Lingfeng; Zhang, Quan; Wang, Xiaohao; Zhang, Juhua; Gu, Huajun; Dai, Wei-Lin*J. Phys. Chem. C, 125(20), 10964-10973  
205Electrocatalytic Methane Oxidation to Ethanol via Rh/ZnO NanosheetsXie, Zhaolong; Chen, Menghuan; Chen, Yangshen; Guan, Anxiang; Han, Qing*; Zheng, Gengfeng*J. Phys. Chem. C, 125(24), 13324-13330  
206Thermodynamics and Catalytic Activity of Ruthenium Oxides Grown on Ruthenium Metal from a Machine Learning Atomic SimulationZhu, Ze-Yi; Li, Ye-Fei*; Shang, Cheng; Liu, Zhi-Pan*J. Phys. Chem. C, 125(31), 17088-17096  
207Aqueous Phase Approach to Au-Modified Pt-Co/C toward Efficient and Durable Cathode Catalyst of PEMFCsDing, Chen; Mao, Zijie; Liang, Jia-Shun; Qin, Xianxian; Zhang, Qing; Yang, Fan; Li, Qing*; Cai, Wen-Bin*J. Phys. Chem. C, 125(43), 23821-23829  
208Structure and Catalysis of NiOOH: Recent Advances on Atomic SimulationYe-Fei Li*, Ji-Li Li, and Zhi-Pan Liu*J. Phys. Chem. C, 125(49), 27033–27045  
209Superior sponge-like carbon self-doping graphitic carbon nitride nanosheets derived from supramolecular pre-assembly of a melamine-cyanuric acid complex for photocatalytic H-2 evolutionLi, Lingfeng; Zhang, Juhua; Zhang, Quan; Wang, Xiaohao; Dai, Wei-Lin*Nanotechnology, 32(15), 15560415   
210Compensation mechanism of carriers within weakly coupled quantum wellsZhang, Yahui; Zhao, Yunhao; Cai, Chenyuan; Shang, Jinming; Wu, Yuyang; Zhang, Yu; Xu, Yingqiang; Liang, Chongyun; Niu, Zhichuan; Shi, Yi; Che, Renchao*Appl. Phys. Lett., 118(12), 122107  
211Ga-Doped MgAl2O4 Spinel as an Efficient Catalyst for Ethane Dehydrogenation to Ethylene Assisted by CO2Xie, Qi; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiInd. Eng. Chem. Res., 60(31), 11707-11714  
212Spectroscopic characterization and photochemistry of the vinylsulfinyl radicalWu, Zhuang; Wang, Lina; Lu, Bo; Eckhardt, Andre K; Schreiner, Peter R*; Zeng, Xiaoqing*Phys. Chem. Chem. Phys., 23(30), 16307-16315  
213Perturbation theory made efficient and effective for predictions of ionization potential and electron affinitySu, Neil Qiang; Xu, Xin*J. Chem. Phys., 154(17), 174101  
214Enhanced Catalytic Performance of Cr/MOR for Ethane Dehydrogenation Through DealuminationGuo, Hongyao; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiCatal. Lett., 151(5), 560-566  
215Morphology Effects of Nanoscale Er2O3 and Sr-Er2O3 Catalysts for Oxidative Coupling of MethaneFan, Yuqiao; Sun, Mingxing; Miao, Changxi*; Yue, Yinghong; Hua, Weiming*; Gao, ZiCatal. Lett., 151(8), 2197-2206  
216Aggregation of Nb/W mixed addenda Dawson-type polyoxometalates units and lanthanide ions: Synthesis, characterization and electrocatalysisWeng, Zhewei; Ren, Yuanhang; Li, Xiang; Yue, Bin*; He, Heyong*Polyhedron, 195, 114974  
217Product Control and Insight into Conversion of C6 Aldose Toward C2, C4 and C6 Alditols in One-Pot Retro-Aldol Condensation and Hydrogenation ProcessesHui, Yingshuang; Zhan, Yulu; Hou, Wenrong; Gao, Lou; Zhang, Yahong*; Tang, YiChemistryOpen, 10(5), 560-566  
218Tuning Metal-Support Interactions on Ni/Al2O3 Catalysts to Improve Catalytic Activity and Stability for Dry Reforming of MethaneHe, Lulu; Ren, Yuanhang; Yue, Bin*; Tsang, Shik Chi Edman; He, Heyong*Processes, 9(4), 706  
219Discovery of cinnoline derivatives as potent PI3K inhibitors with antiproliferative activityTian, Chengze; Yang, Chengbin; Wu, Tianze; Lu, Mingzhu; Chen, Yi; Yang, Yongtai; Liu, Xiaofeng; Ling, Yun; Deng, Mingli; Jia, Yu*; Zhou, Yaming*Bioorg. Med. Chem. Lett., 48, 128271  
220Infrared Spectroscopy and Bonding of the B(NN)(3)(+) and B-2(NN)(3,4)(+) Cation ComplexesJin, Jiaye; Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei*J. Phys. Chem. A, 125(28), 6246-6253  
221Spectroscopic Characterization of HSO2 center dot and HOSO center dot Intermediates Involved in SO2 GeoengineeringLu, Bo; Trabelsi, Tarek; Esposito, Vincent J.; Fortenberry, Ryan C.; Francisco, Joseph S.*; Zeng, Xiaoqing*J. Phys. Chem. A, 125(50), 10615-10621  
222La-Based Perovskites Combined with HZSM-5 for Selective Conversion of Syngas into AromaticsWang, Jinhao; Huang, Zhen*; Fang, Yue; Shen, Wei; Xu, Hualong*ChemistrySelect, 6(37), 9776-9779  
223Dehydrogenation of ethane assisted by CO2 over Y-doped ceria supported Au catalystsXie, Qi; Miao, Changxi; Lei, Tianqi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiReact. Kinet. Mech. Cat., 132(1), 417-429  
224Oxidative coupling of methane over Y2O3 and Sr-Y2O3 nanorodsFan, Yuqiao; Miao, Changxi; Yue, Yinghong; Hua, Weiming*; Gao, ZiReact. Kinet. Mech. Cat., 134(2), 711-725  
225Intermolecular Halogen Bonding-Controlled Self-Assembly of Hydrogen Bonded Aromatic Amide FoldamersXu, Yanyan; Liu, Chuanzhi; Wang, Hui; Zhang, Danwei*; Li, Zhanting*Chin. J. Org. Chem., 41(7), 2848-2860  
226Advanced techniques for quantum-state specific reaction dynamics of gas phase metal atoms(dagger)Xu, Ang; Ma, Yu-jie; Yan, Dong; Li, Fang-fang; Liu, Jia-xing; Wang, Feng-yan*Chin. J. Chem. Phys., 34(1), 61-70  
227Recent Implementations in LASP 3.0: Global Neural Network Potential with Multiple Elements and Better Long-Range  Pei-Lin Kang, Cheng Shang*, Zhi-Pan Liu*Chin. J. Chem. Phys., 34(5), 583-590  
228Development and Benchmark of Lower Scaling Doubly Hybrid Density Functional XYG3Zheng, Ruoxin; Zhang, Igor Ying*; Xu, XinChem. J. Chinese U., 42(7), 2210-2217  
229介孔磷钨酸铯盐的液相组装及酸性研究王美银,黄道丰,陈 欣,周俊夫,任远航,叶 林,岳 斌*,贺鹤勇*Chem. J. Chinese U., 42(9), 2734-2741  
230固体核磁共振技术研究金属氧化物类固体酸催化剂的酸碱性陈欣,付颖懿,岳斌,贺鹤勇*波谱学杂志, 38(4), 491-502  
231碳点与炭化,从液相到固相熊焕明化学通讯, 8, 11-13  
232铂和钯上丙三醇电氧化研究进展:从反应机理到催化材料张伟艺; 马宪印; 邹受忠*; 蔡文斌*电化学, 27(3), 233-256  
233荧光碳点在指纹检测中的应用刘俊,张熙荣,熊焕明*发光学报, 42(8), 1095-1113  
234壳层厚度对骨架 Fe@HZSM-5 核壳催化剂费托合成催化性能的影响孙冬,孙博,裴燕,闫世润,范康年,乔明华*,张晓昕,宗保宁*化学学报, 79(6), 771-777  
235Flexible Organic Framework-Based Anthracycline Prodrugs for Enhanced Tumor Growth InhibitionXu, Zi-Yue; Liu, Hong-Kun; Wu, Yan; Zhang, Yun-Chang*; Zhou, Wei; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei; Ma, Da*; Li, Zhan-Ting*ACS Appl. Bio Mater., 4(5), 4591-4597  
236pH‐Gated Activation of Gene Transcription and Translation in Biocatalytic Metal–Organic Framework Artificial CellsLiu, Jian; Guo, Ziyi; Li, Yong; Liang Jieying; Xue, Jueyi; Xu,  Jiangtao; Whitelock, John M.; Xie, Lei; Kong, Biao*; Liang, Kang*Adv. Nanobiomed Res., 1, 2000034  
237Multi-chambered, carbon-coated Ni0.4Fe2.6O4 nanoparticle superlattice microspheres for boosting water oxidation reactionLi, Mingzhong; Deng, Yuwei; Wu, Guanhong; Xue, Shuqing; Yan, Yancui; Liu, Zihan; Zou, Jinxiang; Yang, Dong*; Dong, Angang*Aggregate, 2(2), e17  
238Accurate Description of Catalytic Selectivity: Challenges and Opportunities for the Development of Density Functional ApproximationsChen Zhe-Ning#; Shen Tonghao#; Wang Yizhen; Zhang Igor Ying*CCS Chem, 3, 136-143  
239One-Pot Preparation of Highly Dispersed Second Near-Infrared J-Aggregate Nanoparticles Based on FD-1080 Cyanine Dye for Bioimaging and BiosensingCaixia Sun#, Mengyao Zhao#, Xinyan Zhu, Peng Pei and Fan Zhang*CCS Chem, 3, 3060–3070  
240Doubly Hybrid Functionals Close to Chemical Accuracy for Both Finite and Extended Systems: Implementation and Test of XYG3 and XYGJ-OSWang, Yizhen; Li, Yajing; Chen, Jun; Zhang, Igor Ying*; Xu, Xin*JACS Au, 1(5), 543-549  
241Quadruple C-H Bond Activations of Methane by Dinuclear Rhodium Carbide Cation [Rh2C3](+)Wu, Hechen; Wu, Xiao-Nan*; Jin, Xiaoyang; Zhou, Yangyu; Li, Wei; Ji, Chonglei; Zhou, Mingfei*JACS Au, 1(10), 1631-1638  
242Electrocatalytic reactions for converting CO2 to value-added productsYueli Quan, Jiexin Zhu, Gengfeng Zheng*Small Science, 1(10), 2100043  
243Ultrathin Silicon Nanolayer Implanted NixSi/Ni Nanoparticles as Superlong-Cycle Lithium-Ion Anode MaterialTamirat, Andebet Gedamu; Lui, Yao; Dong, Xiaoli; Wang, Congxiao; Wang, Yonggang; Xia, Yongyao*Small Structures, 2(2), 2000126  
244Recent Progress of Porous Materials in Lithium-Metal BatteriesLiu, Yao; Zhai, Yunpu; Xia, Yongyao; Li, Wei*; Zhao, DongyuanSmall Structures, 2(5), 2000118  
245Enhanced Magnetic Microwave Absorption at Low-Frequency Band by Ferrite Assembled Microspheres with Controlled Components and MorphologiesHuang, Mengqiu; Yu, Xuefeng; Wang, Lei; Liu, Jiwei; You, Wenbin; Wang, Min; Che, Renchao*Small Structures, 2(8), 2100033  
246Electrochemical Methane ConversionWang, Qihao; Kan, Miao; Han, Qing*; Zheng, Gengfeng*Small Structures, 2(9), 2100037  
247Reactive resonance and the role of electron angular momentumZhou, Mingfei*; Liu, Kopin*The Innovation,  2(3), 100136